Young Bled Strategic Forum

Tekst na B/C/S dostupan u nastavku teksta.

Young Bled Strategic Forum

YBSF.png

Name of the project: Young BSF: Youth as a (future) (re)source

Focus area/objective: Public Policy, Legislation and Justice, Increased awareness and active involvement of civil society in policy making with emphasis on youth

Background on the project:

The Young Bled Strategic Forum (Young BSF) is an annual conference bringing together young leaders to engage in lively discussion and develop out-of-the-box solutions to some of the most pressing world issues. The Young BSF model has been growing and changing and has become a unique meeting place for a diverse array of young leaders, entrepreneurs, influencers, thinkers and social activists and thus, offering them a platform to share their visions, exchange ideas and connect with one-another. The Young BSF 2019 will host young leaders under the title “Youth as a (future) (re)source”.

 Young BSF 2019 will reflect the topics of the BSF and focus on sources and resources of (in)stability and look up at young people as a (re)source for the future. The young people that will attend this year’s edition of Young BSF will prove youth is a valuable resource in several ways. Young people are not solely valued as potential contributors to society, in their status as adults-to-be, but also in their present status as youth, whereby they contribute to society for the very reason that they are young, full of innovative ideas and able of thinking out of the box.

Special emphasis will be given to cross-regional cooperation. Youngsters will demonstrate such cooperation is not only necessary, but inevitable for positive next steps in democratization, human rights, sustainable development, EU integrations of WB, climate change and other cross-border topics. Young leaders have to learn from their peers from different regions, share their knowledge, ideas and know-how. Sustainable regional cooperation programs are therefore key towards a comprehensive, inclusive, and innovative approach that engages youth and prepares agents for change. In order to strengthen the regional cooperation and know-how exchange between V4, WB6, EU and beyond, project will in one place join experts from leading institutions in V4 and WB6, as well as leading youth organizations.

Strong, committed and inclusive democratic youth leadership will be of crucial importance for the process of democratization, conscientious European integration and future EU expansion in general. In our efforts to build a structured regional cooperation we must therefore bring young leaders on board in order to build tighter ties among civil societies, offer room for youth-to-youth exchanges, and enable a continuous flow of information and knowledge among the EU member states and non-EU states. 

Youth, being the essential cornerstone of dynamic civil societies, should be given an opportunity to:

  • Contribute to the regional integration,

  • Be the herald of European values and democratic leadership with dedication and perseverance,

  • Identify topics of common interest and tackle issues of shared concern for communities in the region.

Young leaders will also be selected to participate as speakers at the main event. This practice has proven its worth in past editions and to the benefit of BSF, as it brought innovative solutions and shed a light on youth perspectives. Youth will through active participation at BSF have an opportunity to meet the leaders from the governmental, business and nongovernmental sectors and join them in discussions addressing salient issues.

To apply for Young BSF click HERE.

Project phases:

20/05/2019–23/06/2019 Planning

24/06/2019–25/06/2019 1st Preparatory event – V4 country

04/08/2019–05/08/2019 2nd Preparatory event – WB6 country

30/08/2019–03/09/2019 Final Conference – Young Bled Strategic Forum

04/09/2019–30/09/2019 Video production

04/09/2019–30/09/2019 Writing Policy Recommendations

01/10/2019–30/11/2019 Evaluation and Reporting

Project partners:

CENTRE FOR EUROPEAN PERSPECTIVE – https://www.cep.si/

BOSNIA AND HERZEGOVINA ASSOCIATION FOR UNITED NATIONS – www.unabih.org

RESEARCH CENTER OF THE SLOVAK FOREIGN POLICY ASSOCIATION – www.sfpa.sk

TOMORROW YOUTH FOUNDATION FOR SUSTAINABILITY – www.v4sdg.com

INSTITUTE FOR FOREIGN AFFAIRS AND TRADE – www.kki.hu

MODEL UNITED NATIONS PRAGUE Z.S. – http://www.praguemun.cz/

EUROPEUM INSTITUTE FOR EUROPEAN POLICY – www.europeum.org

BETA POLAND ASSOCIATION – www.meu-warsaw.pl/

Project Coordinator:

Meliha Muherina

meliha.muherina@cep.si

Supported by Visegrad Fund

[B/C/S] Young Bled Strategic Forum

YBSF.png

Naziv projekta: Young BSF: Youth as a (future) (re)source

Fokusna zona/cilj: Javna politika, zakonodavstvo i pravosuđe, povećanje svijesti i aktivnije učešće civilnog društva u kreiranju javne politike s naglaskom na mlade

Informacije o projektu:

Young Bled Strategic Forum (Young BSF) je konferencija koja se održava na godišnjoj razini, a koja okuplja mlade lidere i omogućava im prostor za aktivnu diskusiju i iznalaženje nekovencionalnih rješenja na neke od najvećih gorućih problema današnjice. Young BSF model je rastao i izrastao u jedinstven forum za širok spektar mladih lidera, poduzetnika, društvenih aktivista i utjecajnih mladih ljudi, pritom nudeći im platformu za razmjenu svojih vizija, razmjenu ideja i međusobnog povezivanja. Young BSF 2019 će okupiti mlade lidere pod zajedničkom temom konferencije „Mladi kao (budući) resurs“.

Young BSF 2019 će odražavati teme Bled Strategic Foruma i usredotočiti će se na izvore i resurse (ne) stablinosti u budućnosti. Mladi koji će prisustvovati na ovogodišnjoj ediciji konferencije Young BSF dokazati će da su mladi vrijedan resurs iz više razloga. Mladi ljudi su ne

Mladi se ne cijene isključivo kao potencijalni sudionici u društvu, tj. njihovom statusu budućih odraslih i zrelih jedinki društva, već i u njihovom sadašnjem statusu mladih, čime doprinose društvu upravo iz razloga što su mladi, odnosno da imaju pregršt inovativnih ideja i mogu misliti izvan konvencionalnih okvira.

Poseban naglasak bit će posvećen međuregionalnoj suradnji. Mladi će pokazati da takva suradnja ne samo da je nužna, već i neizbježna za pozitivne daljnje korake u demokratizaciji, poboljšanju zaštite ljudskih prava, održivom razvoju, EU integracija Zapadnog Balkana, klimatskim promjenama i drugim prekograničnim temama, odnosno temama koje po naravni nadilaze uske nacionalne okvire. Mladi lideri moraju učiti od svojih kolega iz različitih regija, dijeliti svoja iskustva, ideje i 'know-how'. Programi održive regionalne suradnje stoga su ključni za sveobuhvatan, inkluzivan i inovativan pristup koji uključuje mlade i priprema buduće nositelje promjena. U cilju ojačavanja regionalne suradnje i razmjene znanja između Višegrad 4 grupe, Zapadni Balkan 6 grupe, Europske unije i šire, projekt će na jednom mjestu okupiti stručnjake iz vodećih institucija u V4 i WB6, kao i vodećih organizacija mladih.

Snažno, predano i inkluzivno demokratsko vodstvo mladih bit će od ključne važnosti za proces demokratizacije, savjesne europske integracije i buduće ekspanzije EU-a uopćeno. Stoga, u našim nastojanjima da izgradimo strukturiranu regionalnu suradnju moramo uključiti mlade lidere kako bi se izgradile čvršće veze između predstavnika civilnih društava, stvoriti prostor za razmjenu mladih i u konačnici, omogućiti kontinuirani protok informacija i znanja među državama članicama Europske unije i državama koje nisu članice EU.

Mladima, kao bitnom temelju dinamičnih civilnih društava, potrebno je omogućiti priliku da:

• Doprinose regionalnoj integraciji,

• Budu glasnici europskih vrijednosti i demokratskog vodstva s predanošću i ustrajnošću u njihovom radu,

• Identificiraju teme od zajedničkog interesa i rješavanje pitanja od zajedničkog interesa za zajednice u regiji.

Također, bitno spomena je I podatak da će pojedini mladi lideri sa Young BSF biti pozvani da sudjeluju kao govornici na glavnom događaju, tj. Bled Strategic Forumu. Ova praksa dokazala je svoju vrijednost u prošlim izdanjima i u korist BSF-a, posebice imajući u vidu da je ponudila inovativna rješenja i osvijetlila perspektive mladih. Mladi će kroz aktivno sudjelovanje u BSF-u imati priliku da se susretnu s čelnicima vladinog, poslovnog i nevladinog sektora te im se pridružiti u raspravama o važnim pitanjima.

Da pristupite aplikaciji za Young BSF, molimo Vas posjetite ovaj LINK.

Faze projekta:

20/05/2019–23/06/2019 Planiranje

24/06/2019–25/06/2019 Prvi pripremni sastanak – V4 država

04/08/2019–05/08/2019 Drugi pripremni sastanak – WB6 država

30/08/2019–03/09/2019 Finalna konferncija – Young Bled Strategic Forum

04/09/2019–30/09/2019 Video produkcija

04/09/2019–30/09/2019 Pisanje preporuka

01/10/2019–30/11/2019 Evaluacija i izvještavanje

Partneri projekta:

CENTRE FOR EUROPEAN PERSPECTIVE – www.cep.si

BOSNIA AND HERZEGOVINA ASSOCIATION FOR UNITED NATIONS – www.unabih.org

RESEARCH CENTER OF THE SLOVAK FOREIGN POLICY ASSOCIATION – www.sfpa.sk

TOMORROW YOUTH FOUNDATION FOR SUSTAINABILITY – www.v4sdg.com

INSTITUTE FOR FOREIGN AFFAIRS AND TRADE – www.kki.hu

MODEL UNITED NATIONS PRAGUE Z.S. – www.praguemun.cz

EUROPEUM INSTITUTE FOR EUROPEAN POLICY – www.europeum.org

BETA POLAND ASSOCIATION – www.meu-warsaw.pl

Koordinator projekta:

Meliha Muherina

meliha.muherina@cep.si

Podržan od strane Visegrad Fund