IZVJEŠTAJ O BHA UN AKTIVNOSTI: PROGRAM JAČANJA KAPACITETA / REPORT ON BHA UN ACTIVITY: CAPACITY BUILDING

Dana 14. augusta/kolovoza, članovi naše Asocijacije su putovali u Hutovo blato i uzeli učešće u programu i radionicama koje su imali za cilj jačanja kapaciteta BHA UN, ali i diskusije o budućim aktivnostima koje će sprovoditi BHA UN. // Members of our Association traveled to Hutovo Blato on 14th of August and took part in Capacity Building Program that was organized for the purpose of discussing future activities.

Read More
IZVJEŠTAJ O DVODNEVNOJ KONFERENCIJI // REPORT ON THE TWO DAY CONFERENCE

Youth as a (future) (re)source two-day preparatory event was organized by the Bosnia and Herzegovina Association for United Nations (BHA UN) in partnership with the Centre for European Perspective (CEP) and supported by the International Visegrad Fund. // Dvodnevna pripremna konferencija pod sloganom mladi kao (budući) resurs je organizirana od strane Bosanskohercegovačke asocijacije za Ujedinjene narode (BHA UN) u partnerstvu s Centrom za Europsku Perspektivu (CEP), a podržan od strane Međunarodnog Visegrad Fonda.

Read More
Young Bled Strategic Forum

The Young Bled Strategic Forum (Young BSF) is an annual conference bringing together young leaders to engage in lively discussion and develop out-of-the-box solutions to some of the most pressing world issues. // Young Bled Strategic Forum (Young BSF) je konferencija koja se održava na godišnjoj razini, a koja okuplja mlade lidere i omogućava im prostor za aktivnu diskusiju i iznalaženje nekovencionalnih rješenja na neke od najvećih gorućih problema današnjice.

Read More
INFO Day Recap / Sažetak sa INFO Dana

Bosanskohercegovačka Asocijacija za Ujedinjene narode je 25. maja 2019 godine održala svoju prvu informativnu sesiju ove godine. Novoprimljeni članovi dobili su kratke utiske o dosadašnjim članovima, aktivnostima i funkcioniranju udruženja, a imali su i mogućnost postavljanja pitanja i predlaganja vlastitih ideja. // Bosnia and Herzegovina Association for United Nations has on 25th of May 2019 held its first info session this year. Newly joined members were given brief impressions on the members so far, activities and functioning of the Association, while they were also given an opportunity to ask questions and propose their own ideas.

Read More
Bosna i Hercegovina i Ujedinjeni narodi / Bosnia and Herzegovina and United Nations

22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina postala je članicom Ujedinjenih naroda (Rezolucija 757), čime je, kao sukcesor SFRJ, postala ugovorna strana svih konvencija i sporazuma koje je ratificirala SFRJ.// Bosnia and Herzegovina became a Member State of the United Nations on May 22, 1992 (Resolution 757). As a successor of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY), Bosnia and Herzegovina became the State Party in all conventions and agreements ratified by SFRY.

Read More